КОБРИНОВО – ГРЕБЕЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                         ХХVIIСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VIIСКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ   
     27 червня 2019 року             с.Кобринова Гребля                      № 27/02

                

Про встановлення ставок земельного

податку, пільг з його сплати на 2020 рік

 

Відповідно до пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3., 12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті 12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14, пунктів 30.2. , 30.5., 30.9 статті 30, статтей 269, 270, 271, 274, 277, 281,282,285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та 35  частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,  врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель, виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  20.05.2015року №37/3, яке   оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування  бюджету та фінансів  та лист Державної регуляторної служби України стосовно розгляду проекту регуляторного акта від 28.05.2019 сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити на адміністративній території Кобриново-Гребельської   сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1,2,

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281, 282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення від сплати земельного податку   органам державної влади та місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких не передбачає одержання прибутку, які не займаються підприємницькою діяльністю та створені  для досягнення  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 3.

2.    Взяти до відома ,  що:

  2.1. Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України.

    2.2. Об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

    2.3. Базою оподаткування є :

    2.3.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

    2.3.2.Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

    2.4. Податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний)рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

     2.5. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

     2.6. Порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ.

     2.7. Термін  плати за землю встановлений ст.287 ПКУ.

     2.8.Відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

 

    3.Секретарю сільської ради Мазур Г.П.оприлюднити рішення в засобах масової інформації та  в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.  

4.Спеціалісту ІІ категорії землевпоряднику сільської ради Мороз Г.П.копію прийнятого рішення надіслати в електронному вигляді у десятиденний термін  з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

5.Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2020 року.   

  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджетута фінансів.

Сільський голова                                                     В.І.Маляр

Додаток 1
до   рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

                                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням    сільської ради

від 27.06.2019 р. № 27/02/VІІ

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на  2020 рік та вводяться в дію з  01.01.2020 року.

 Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

 

71

Код району

 

 

71240

Код
згідно з КОАТУУ

 

7124083600

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Кобринова Гребля

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4                                               

0,800

0,800

0,800

0,800

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0.3

 

0.3

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

01.07

Для городництва4

-

0,300

-

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

0,300

0,300

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

-

0,0003

-

0,0003

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

-

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

-

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

-

-

-

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

-

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1

1

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1

-

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1

1

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних     заповідників                                                     

 -

 -

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

 -

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

 -

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

 -

 -

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 -

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

 -

04.08

Для збереження та використання заказників

 -

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

 -

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 -

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

 -

 -

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 -

06.03

Для інших оздоровчих цілей

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

 -

 -

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

 -

 -

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

 -

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 -

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

 -

 -

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

 -

    -     

 -

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

 -

 -

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

 0.1

0.1 

 0.1

0.1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0.1

0.1

0,1

0.1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

1,0

1,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 -

-

 -

 -

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

 -

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

-

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

 -

0,3

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,0

1,0

-

-

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 -

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

 -

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

-

-

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

1,0

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 -

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 -

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 -

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

 -

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

-

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

-

-

-

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

-

-

0,25

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

 -

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

 -

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

16

Землі запасу

3

3

4,500

4,500

17

Землі резервного фонду

3

3

4,500

4,500

18

Землі загального користування4

1

1

1

1

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

_________

1 У разі встановлення ставок податку та податкових пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, по кожному населеному пункту затверджуються окремі пдодатки.

2 Зазначається код КОАТУУ, код області та району, назва адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту або території об’єднаної територіальної громади, на які поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування. У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

3 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року № 1011/18306 (зі змінами).

4 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274, 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

Секретар  сільської ради                                                         Г.П.Мазур

 

Додаток 2
до   рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням    сільської ради

від 27.06.2019 р. № 27/02/VІІ

 

 

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на  2020 рік та вводяться в дію з  01.01.2020 року.

 Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

 

71

Код району

 

 

71240

Код
згідно з КОАТУУ

 

7124083600

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Антонівка

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4                                               

0,800

0,800

0,800

0,800

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0.3

 

0.3

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

01.07

Для городництва4

-

0,300

-

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

0,300

0,300

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

-

0,0003

-

0,0003

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

-

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

-

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

-

-

-

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

-

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

-

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

-

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1

1

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1

-

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1

1

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних     заповідників                                                     

 -

 -

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

 -

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

 -

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

 -

 -

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 -

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

 -

04.08

Для збереження та використання заказників

 -

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

 -

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 -

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

 -

 -

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 -

06.03

Для інших оздоровчих цілей

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

 -

 -

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

 -

 -

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

 -

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 -

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

 -

 -

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

 -

    -     

 -

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

 -

 -

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

 0.1

0.1 

 0.1

0.1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0.1

0.1

0,1

0.1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

1,0

1,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 -

-

 -

 -

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

 -

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

-

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

 -

0,3

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,0

1,0

-

-

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 -

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

 -

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

-

-

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

1,0

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 -

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 -

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 -

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

 -

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

-

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

-

-

-

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

-

-

0,25

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

 -

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

 -

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

16

Землі запасу

3

3

4,500

4,500

17

Землі резервного фонду

3

3

4,500

4,500

18

Землі загального користування4

1

1

1

1

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

_________

1 У разі встановлення ставок податку та податкових пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, по кожному населеному пункту затверджуються окремі пдодатки.

2 Зазначається код КОАТУУ, код області та району, назва адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту або території об’єднаної територіальної громади, на які поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування. У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

3 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року № 1011/18306 (зі змінами).

4 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274, 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

Секретар  сільської ради                                                         Г.П.Мазур

Додаток 3
до проект урішення про встановленняставок та пільг зі сплати земельногоподаткуна 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням    сільської ради від 27.06.2019 р. № 27/02/VІІ

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

    Пільги встановлюються на 2020рік та вводяться в дію з 01.01. 2020  року.

      Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради                       

Код області1

Код району1

Код КОАТУУ1

Назва1

71

240

7124083600

с. Кобринова Гребля, с.Антонівка

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок2

Розмір пільги

(у відсотках)

Інваліди  першої  і  другої групифізичні особи

100%

фізичні  особи, які  виховують  трьох  і  більше  дітей віком  до 18 років

100%

пенсіонери (за  віком)

100%

ветерани  війни та особи, на яких  поширюється  дія  Закону  України  «  Про  статус  ветеранів  війни, гарантії  їх  соціального захисту»

100%

Фізичні  особи, визнані  законом  особами, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи

100%

При цьому,  звільнення  від сплати  податку  за  земельні  ділянки,  передбачене  для  відповідної  категорії  фізичних  осіб 
 поширюється   на  земельні  ділянки  за кожним  видом  використання  у  межах  граничних  норм:

-для  ведення  особистого  селянського  господарства  -  розмірі  не  більше  як  2 га

-  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку  ,  господарських  будівель  і  споруд  ( присадибна  ділянка  не  більше  як  0,25  га)

-  для  індивідуального  дачного  будівництва  -  не  більше  як  0,10  га

- для  будівництва  індивідуальних  гаражів  -  не  більше  як  0,01 га

-  для  ведення  садівництва  -  не  більше  як  0,12 га

 

Власники  земельних  ділянок  , земельних  часток  ( паїв)  та  землекористувачі  за  умовипередачі  земельних  ділянок  та  земельних  часток ( паїв ) в  оренду  платнику єдиного  податку  четвертої групи  на  період  дії  єдиного  податку четвертої  групи

100%

Юридичні  особи:

Дошкільні  та  загальноосвітні  навчальні  заклади  незалежно  від  форми  власності  і  джерел фінанссування  заклади сування

Заклади культури  , науки  , освіти   охорони  здоровя , соціального  захисту  , фізичної культури та  спорту  , які  повністю  утримуються   за рахунок  коштів  державного  або  місцевих бюджетів.

100%

Органи  державної влади  та   органи  місцевого  самоврядування , 

  бюджетні установив галузі ветеринарної медицини , 

водного господарства та меліорації  , які є неприбутковими,та повністю утримуються  за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів , мета створення і основна діяльність яких не передбачає одержання прибутку , які не займаються підприємницькою діяльністю та створені  для досягнення  управлінських цілей 
 стосовно  охорони здоров’я тварин ,  експлуатації державних  меліоративних систем , вико рис

тання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель а також інших цілей , спрямованих на досягнення суспільних благ.

- у випадках, визначених ст. 282 Податкового кодексу України  відповіднодо норм ПКУ

    до н

100%

Зазначається код КОАТУУ, код області та району, назва адміністративно-територіальної одиниціабо населеного пункту або території об’єднаної територіальної громади, на які поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування. У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

2Перелік пільг встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281, 282 Податкового кодексу України.

У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар  сільської ради                                                       Г.П.Мазур