Додаток                                                                      до Закону України
"Про засади запобігання
і протидії корупції"                                                                                                               від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

ДЕКЛАРАЦІЯ                                                                                                                        про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру                                                    за 20…14… рік

 

Розділ І. Загальні відомості

1.

Мазур Галина Петрівна,        2421420003

 

 

НС  623488, Тальнівським РВ УМВС України в Черкаській області, 05.05.1999 р.

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України -декларанта)

2.

Місце проживання:

20422 с. Кобринова Гребля вул.. Захаревича,16

 

 

Тальнівський район Черкаська область

 

 

Місце реєстрації:м. Тальне, вул.. Гагаріна,17/50

 

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

 

3.

Посада:

секретар Кобриново-Гребельської сільської ради та її виконавчого комітету

 

 

 

 

 

 

 

4.

Члени сім’ї декларанта:

 

 

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

 

 

чоловік

Мазур В.В.

2409713658

 

 

дочка

Мазур І.В.

3352107381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

 

 

 

 

 

 

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

 

 

декларанта

членів сім’ї

 

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

48770,47

57036,00

 

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

43471,56

20138,72

 

 

7.

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

 

8.

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

-

-

 

9.

дивіденди, проценти

-

-

 

10.

матеріальна допомога

-

-

 

11.

дарунки, призи, виграші

-

-

 

12.

допомога по безробіттю

-

-

 

13.

аліменти

-

-

 

14.

спадщина

-

-

 

15.

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

-

36897,06

 

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

-

-

 

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

-

-

 

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

-

-

 

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

5298,91

-

 

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)

-

-

 

 

                   

 

 

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

 

 

Назва країни

Розмір доходу

 

 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

 

21.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

 

 

Назва країни

Розмір доходу

 

 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

 

22.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

 

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа                     (кв. м)

Сума витрат (грн) на

 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

23.

Земельні ділянки

С. Кобринова Гребля(пай)

2,42га

-

-

 

в. Захаревича,16

0,38га

-

-

 

м. Тальне в. Набережна,2

0,0735

 

 

 

24.

Житлові будинки

С.Кобринова Гребля

67,5

 

 

 

в.Захаревича,16

 

 

 

 

м. Тальне вул. Набережна,2

63,2

 

 

 

25.

Квартири

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Садовий (дачний) будинок

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Гаражі

С.Кобринова Гребля

23,2

 

 

 

в. Захаревича,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Інше нерухоме майно

Сарай, погріб, погріб

35,1

 

 

 

Бурякова яма

2,0

 

 

 

Літня кухня

27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                            членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

 

29.

Земельні ділянки

-

-

 

 

 

 

 

 

 

30.

Житлові будинки

-

-

 

 

 

 

 

 

 

31.

Квартири

М. Тальне вул.. Гагаріна,17 кв.50

52,0

 

 

 

 

 

 

 

32.

Садовий (дачний) будинок

-

-

 

 

 

 

 

 

 

33.

Гаражі

-

-

 

 

 

 

 

 

 

34.

Інше нерухоме майно

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

 

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

 

 

Перелік                    транспортних засобів

Марка/модель                                                 (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн.) на

 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

35.

Автомобілі легкові

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Водні засоби

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Повітряні судна

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Інші засоби

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік транспортних засобів

Марка/модель                                                                                          (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                  потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

 

40.

Автомобілі легкові

ВАЗ- 2105     1500

1999

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

41.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

42.

Водні засоби

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

43.

Повітряні судна

-

-

 

-

-

 

-

-

 

44.

Інші засоби

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

 

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн.)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

45.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:

-

-

 

46.

вкладених у звітному році

-

-

 

47.

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

-

-

 

48.

придбаних у звітному році

-

-

 

49.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:

-

-

 

50.

внесених у звітному році

-

-

 

 

 

 

 

 

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     членів сім’ї декларанта (грн.)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

51.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

-

-

 

52.

Номінальна вартість цінних паперів

-

-

 

53.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання

 

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн.)

 

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

54.

Добровільне страхування

-

-

 

55.

Недержавне пенсійне забезпечення

-

-

 

56.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

-

-

 

57.

Погашення основної суми позики (кредиту)

-

-

 

58.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

-

-

 

59.

Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати

-

-

 

 

 

 

 

 

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн.)

 

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

60.

Добровільне страхування

-

-

 

61.

Недержавне пенсійне забезпечення

-

-

 

62.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

-

-

 

63.

Погашення основної суми позики (кредиту)

-

-

 

64.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

-

-

 

 

 

 

 

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

 

 

 

 

 

 

23

”листопада

 

20

15

р.

(підпис)

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках - попереднє прізвище, ім'я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.

(абзац другий пункту 3 примітки із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(пункт 6 примітки із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 14.05.2013 р. N 224-VII)

7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43.

(пункт 7 примітки у редакції Закону

 України від 14.05.2013 р. N 224-VII)

8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21 - 22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 - 64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23 - 28, 35 - 39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56, 59 і 62 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

(пункт 11 примітки із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 14.05.2013 р. N 224-VII)

111. У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 - 64 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини.

(примітку доповнено пунктом 111 згідно із

 Законом України від 14.05.2013 р. N 224-VII)

12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

 

 

 

 

 

 

 

“Додаток 1

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. № 167)

__Кобриново-Гребельська сільська рада Сільському голові Маляру Володимиру Івановичу_________

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої

статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України — для особи, яка виявила бажання стати суддею)

____Мазур Галини Петрівни_

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої

Законом  України “Про очищення влади”

Я, ______________Мазур Галина Петрівна______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__14_ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

__23__ _листопада__________ 2015__ р.                             __________      

                                                                                                  (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                    КОБРИНОВО-ГРЕБЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20422,  Черкаська обл..Тальнівський район с. Кобринова Гребля вул. Жовтнева,8 ;  тел.9-92-21;  ;

  е-mail: rada_kg@i.ua

 

Додаток 4

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. № 167)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок проходження перевірки відповідно до

Закону України “Про очищення влади”

___23 листопада 2015 року в_____Кобриново-Гребельській сільській раді

   (дата початку перевірки )                     Тальнівського району Черкаської області

 (найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

___________Мазур Галини Петрівни, село Кобринова Гребля вул. Жовтнева,8

                                                                (прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи,

_______секретар Кобриново-Гребельської сільської ради

                                        посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

 

 

 

_Сільський голова ______

(найменування посади керівника органу державної влади/ органу місцевого самоврядування)

___________

(підпис)

___В.І. Маляр____

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                   КОБРИНОВО-ГРЕБЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 

від 20.11.2015 року                           С. Кобринова Гребля                                 № 01

 

 

 

Про організацію виконання Закону

України "Про очищення влади"

 

      Відповідно до Закону України "Про очищення влади", постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади":

 

1. Взяти до відома, що :

 

1.1.  згідно статті 4 Закону України «Про очищення влади» ,  посадові та службові  особи (крім виборних посад) органу  місцевого самоврядування подають сільському голові  власноручно написану заяву, у якій повідомляють про те, що до них застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, або повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону;

 

1.2. заява подається не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки згідно із затвердженим  планом проведення перевірок;

 

  1.3. неподання заяви у встановлений строк є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день після спливу строку на подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону.

 

1.4. згідно інформації секретаря сільської ради про те, що на виконання вимог пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про очищення влади", на підставі відомостей, наявних в особових справах штатного складу працюючих осіб, встановлено, що у  сільській  раді та її виконавчих органах не працюють особи, до яких застосовується заборона, зазначена в частині третій статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених частиною першою статті 3 цього Закону;

 

1.5. відповідно до п.46 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 ( далі- Порядок), не пізніше ніж на третій день після обрання секретаря ради на посаду, надсилаються запити до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17-19 цього Порядку.

 

2. Затвердити Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", у  Кобриново-Гребельській сільській раді та її виконавчих органах, що додається.

 

3. Провести відповідно до Закону України "Про очищення влади" перевірку у сільській раді та її виконавчих органах щодо посадових і службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") органів місцевого самоврядування, у грудні 2015 року  –  червні 2016 року.

 

4. Проводити перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській раді та її виконавчих органах та працюючих осіб у строки та на умовах, визначених Порядком, затвердженим цим розпорядженням.

 

5. Організацію проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" у  сільській  раді та її виконавчих органах залишити за сільським головою.

 

5.1. Сільському голові  відповідно до п.46 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади ”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 ( далі- Порядок), не пізніше ніж на третій день після обрання секретаря ради на посаду, надіслати запити до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17-19 цього Порядку.

 

6. Встановити, що :

 

6.1. забезпечення проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" у сільській раді та її виконавчих органах покладається на секретаря сільської ради;

 

6.2. перевірці підлягають посадові особи сільської ради : секретар сільської ради, який виконує повноваження секретаря виконкому, спеціаліст- землевпорядник, головний бухгалтер;

 

7. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” стосовно:

 

1) головного бухгалтера сільської ради, визначивши 21 грудня 2015 року днем початку проведення перевірки;

 

2) спеціаліста –землевпорядника, визначивши 24 грудня 2015 року днем початку проведення перевірки.

 

8. Секретарю сільської ради:

 

8.1. невідкладно ознайомити (у письмовій формі – під особистий підпис) посадових і службових осіб сільської ради та її виконавчих органів із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони, а також з цим розпорядженням та Порядком, затвердженим цим розпорядженням, згідно з додатком 1;

 

8.2. ознайомлювати (у письмовій формі – під особистий підпис) осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській раді та її виконавчих органах, із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони, а також Порядком, затвердженим цим розпорядженням;

 

8.3. на офіційному веб-сайті сільської ради створити:

 

- розділ "Очищення влади" з відповідною нормативною базою та підтримувати його в актуальному стані,

 

- базу персональних сторінок осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській раді та її виконавчих органах, для подальшого розміщення в них у встановленому порядку повідомлення про початок проходження перевірки відповідною особою разом із копією її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації щодо результатів проведення перевірки на період перебування такої особи на посаді (посадах) у сільській раді та її виконавчих органах;

 

 – базу персональних сторінок штатного складу працюючих посадових і службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") сільської ради та її виконавчих органів для подальшого розміщення в них у встановленому порядку повідомлення про початок проходження перевірки відповідною особою разом із копією її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації щодо результатів проведення перевірки на період перебування такої особи на посаді (посадах) у сільській раді та її виконавчих органах.

 

9. Дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради.

 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                    В.Маляр

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  Розпорядженням сільського голови

                                                                                                  від 20.11.2015 року № 01

 

                                                         ПОРЯДОК

 

                          проведення перевірки достовірності відомостей

       щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою

                       статті 1 Закону України "Про очищення влади",

          у Кобриново-Гребельській сільській раді та її виконавчих органах

 

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", у сільській раді та її виконавчих органах, (далі – Порядок) розроблений з метою виконання Закону України "Про очищення влади" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади".

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") сільської ради та її виконавчих органів, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській раді та її виконавчих органах, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (далі – перевірка).

 

2. Перевірка проводиться щодо:

 

1) посадових та службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") сільської ради та її виконавчих органів;

 

2) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

 

3. Організація проведення перевірки покладається на сільського голову, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка (далі – керівник органу).

 

4. Керівник органу обов’язково враховує положення частини сьомої статті 1 Закону України "Про очищення влади", а саме: заборона, передбачена частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", не застосовується до осіб, зазначених у частинах другій–четвертій статті 3 цього Закону, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством порядку.

 

5. Керівник органу відповідальним за проведення перевірки визначає секретаря сільської ради (далі – відповідальний структурний підрозділ), а також згідно з планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, приймає розпорядження про початок проведення перевірки у сільській раді та її виконавчих органах, в якому встановлює дати початку та завершення проведення перевірки в межах установлених строків.

 

6. Розпорядження про початок проведення перевірки у сільській раді та її виконавчих органах (далі – орган, в якому проводиться перевірка) оприлюднюється в день його прийняття на офіційному веб-сайті сільської ради та в той самий день доводиться відповідальним структурним підрозділом до відома осіб, які підлягають перевірці (у письмовій формі – під особистий підпис).

 

7. Особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки у сільській раді та її виконавчих органах подати до відповідального структурного підрозділу власноручно написану заяву (далі – заява) про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 або про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2.

 

До заяви особа додає копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

 

8. Вимога стосовно надання в заяві згоди на оприлюднення відомостей щодо особи, яка підлягає перевірці, не поширюється на осіб, які обіймають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

 

9. Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або неподання нею заяви у строк, зазначений у пункті 7 цього Порядку, є підставою для звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день після подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

 

10. Керівник органу, який прийняв рішення про звільнення особи, зазначеної у пункті 9 цього Порядку, надсилає в день його прийняття до Мін’юсту рішення про звільнення особи разом з його копією (сканованою копією у форматі pdf) та відомості про таку особу (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади", інформація про заборону, яку застосовано до особи, із зазначенням критерію застосування такої заборони) за формою згідно з додатком 3 у паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), які не пізніш як на третій день з дати надходження вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (далі – Реєстр).

 

11. Відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади», інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону України "Про очищення влади", та строк, на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади") не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства.

 

12. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в її особовій справі та трудовій книжці, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених пунктами 1–8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України "Про очищення влади":

 

1) заборони, яка застосовується до осіб, що обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:

 

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Держкомтелерадіо, Генерального прокурора України, Голови СБУ, Голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної охорони, начальника податкової міліції, Голови ДСНС, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;

 

члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови ДСА, його першого заступника, заступника;

 

керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Міндоходів, податкової міліції;

 

керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури, СБУ, МВС, Міндоходів, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах у м. Києві;

 

Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрацій, їх перших заступників, заступників, голови райдержадміністрації, районної в м. Києві держадміністрації;

 

Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил, Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил, їх першого заступника, заступника;

 

голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

 

керівника державного підприємства, що належить до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг, яке відповідно до законодавства вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг;

 

2) заборони, яка застосовується до осіб, що:

 

були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище;

 

були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище.

 

За результатами перевірки відповідальний структурний підрозділ складає довідку за формою згідно з додатком 4.

 

13. У разі виявлення відповідальним структурним підрозділом відомостей щодо застосування до особи, яка підлягає перевірці, заборони, передбаченої пунктом 12 цього Порядку, керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня виявлення таких відомостей приймає рішення про звільнення такої особи і в той самий день надсилає його копію до Мін’юсту в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) разом з відомостями про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади", інформація про заборону, яку застосовано до особи, із зазначенням критерію застосування такої заборони) за формою згідно з додатком 3 у паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), які протягом трьох днів з дня їх надходження вносяться до Реєстру.

 

14. Відомості про особу, яка підлягає перевірці (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади", інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону, та строк, на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"), не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства.

 

15. Керівник органу не пізніш як на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", одночасно надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі – органи перевірки), відповідно до компетенції запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, за формою згідно з додатком 5, до яких додає засвідчені відповідальним структурним підрозділом копії заяви та паспорта громадянина України зазначеної особи, ідентифікаційного коду, а також копії інших документів, залежно від компетенції органу ( копію трудової книжки).

 

16. До осіб, які були народжені після 1977 року, запити для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, передбачених частиною четвертою статті 3 Закону України "Про очищення влади", або відповідно до частини другої пункту 12 цього Порядку, не надсилаються.

 

17. Запит про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації, поданій особою, яка підлягає перевірці, за минулий рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", доходам, отриманим із законних джерел, надсилається до ДФС разом із засвідченою відповідальним структурним підрозділом копією декларації зазначеної особи.

 

18. ДФС проводить перевірку в порядку, визначеному Мінфіном.

 

19. Керівник органу в день надіслання запитів органам перевірки надсилає Мін’юсту повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 6 в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf та відповідну інформацію у форматі Microsoft Word), яке не пізніше ніж на п’ятий день з дня його надходження до Мін’юсту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства із зазначенням дня початку проходження перевірки.

 

Зазначене повідомлення розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту на період проведення перевірки.

 

20. День надіслання запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Мін’юсту є днем початку проходження перевірки особою відповідно до Закону України "Про очищення влади".

 

21. Орган, в якому проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-порталі інформацію про початок проходження перевірки відповідною особою та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

 

Зазначене повідомлення та інформація щодо результатів проведення перевірки розміщуються на офіційному веб-сайті сільської ради на період перебування особи, щодо якої проведено перевірку, на посаді (посадах) у сільській раді та її виконавчих органах.

 

22. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", ДФС протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх фактів недостовірності та/або невідповідності відомостей, але не пізніше ніж на тридцятий день з дня надходження запиту та копії декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, повідомляє про них зазначеній особі.

 

23. Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за фактами, зазначеними у пункті 22 цього Порядку, та підтвердні документи, які є обов’язковими для розгляду та врахування ДФС під час підготовки висновку про перевірку.

 

24. Орган перевірки одночасно з надісланням відповідей на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка, надсилає до Мін’юсту копії таких відповідей, інформація з яких у разі застосування до особи, стосовно якої проводиться перевірка, заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", вноситься до Реєстру.

 

25. Форма висновку ДФС про результати перевірки відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", затверджується наказом Мінфіну.

 

26. Протягом місяця з дня початку проходження перевірки особою фізичні та юридичні особи можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади", до органу перевірки чи до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті.

 

27. Інформація про особу, стосовно якої проводиться перевірка, яка надійшла від фізичних та юридичних осіб до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті, подається ним на розгляд відповідного органу перевірки, про що інформується Мін’юст.

 

28. Орган перевірки, що отримав інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті, зобов’язаний розглянути таку інформацію та протягом десяти робочих днів надати відповідь фізичній чи юридичній особі.

 

Орган перевірки одночасно з надісланням відповідей фізичній чи юридичній особі, яка подала інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, інформує про результати розгляду цієї інформації керівника органу, в якому проводиться перевірка та до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.

 

29. У разі коли інформацію не віднесено до відомостей, зазначених у пунктах 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", перевірку достовірності яких проводять органи перевірки, така інформація надсилається органом, в якому проводиться перевірка, компетентним органам у порядку, встановленому законом.

 

30. Якщо відповідь/висновок/копія судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, є неповними або суперечать іншим матеріалам перевірки, орган, в якому проводиться перевірка, з метою проведення додаткової перевірки чи уточнення отриманої інформації одноразово звертається із запитом до органів перевірки, які зобов’язані розглянути його та надати відповідь протягом десяти робочих днів.

 

31. На підставі відповіді/висновку/копії судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, відповідальний структурний підрозділ в одноденний строк (з дня надходження останньої відповіді/висновку/копії судового рішення або з дня надходження відповіді/висновку/копії судового рішення, який є підставою для застосування заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади") готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 7 та подає її керівнику органу.

 

32. Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді (відповідей)/висновку/копії судового рішення розглядає довідку про результати перевірки щодо особи, надсилає у той самий день Мін’юсту в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word) копію довідки про результати перевірки щодо особи, до якої не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або у разі встановлення недостовірності відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", приймає рішення про звільнення особи та у той самий день надсилає Мін’юсту копію згаданого рішення в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) та копію довідки про результати перевірки в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), інформація з яких протягом трьох днів з дня їх надходження вноситься до Реєстру.

 

Відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади", інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону України "Про очищення влади", та строк, на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади") не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства.

 

33. Висновок про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданій особою за минулий рік декларації, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації особи, що набуте (набуті) за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел, може бути оскаржений особою в судовому порядку.

 

34. Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, додаються до особової справи особи.

 

Мін’юст має право доступу до всіх матеріалів перевірки.

 

35. Особа, яка претендує на зайняття посади посадової або службової особи (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") у сільській раді та її виконавчих органах, (далі – особа, яка претендує на зайняття посади), разом з документами, необхідними для її призначення на відповідну посаду, подає до відповідального структурного підрозділу власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1.

 

Неподання особою заяви на умовах, зазначених у пункті 35 цього Порядку, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.

 

36. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка претендує на зайняття посади, на підставі відомостей, наявних в її особовій справі та трудовій книжці, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1–8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України "Про очищення влади", за результатами перевірки складає довідку за формою згідно з додатком 4.

 

37. Виявлення відповідальним структурним підрозділом факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1–8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України "Про очищення влади", є підставою для відмови такій особі у призначенні на посаду, на яку вона претендує.

 

38. Керівник органу надсилає в день виявлення факту, зазначеного в пункті 37 цього Порядку, до Мін’юсту на його електронну адресу інформацію щодо застосування заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", до особи та відомості про неї (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада, на яку особа претендувала, інформація про критерій, на підставі якого застосовано заборону) за формою згідно з додатком 8 у паперовому та електронному вигляді (у форматі Microsoft Word), які протягом трьох днів з моменту її надходження вносяться до Реєстру.

 

39. У разі невиявлення відповідальним структурним підрозділом підстав для застосування щодо особи заборон, передбачених частиною першою, пунктами 1–8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України "Про очищення влади", та з урахуванням результатів спеціальної перевірки, передбаченої статтею 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", керівник органу може прийняти рішення про призначення такої особи на відповідну посаду.

 

40. Керівник органу не пізніше ніж на третій день після призначення особи на відповідну посаду, одночасно надсилає до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 15–17 цього Порядку, запити.

 

41. Щодо особи, яка призначена на відповідну посаду, проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 18–34 цього Порядку.

 

Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді/висновку/копії судового рішення, якими встановлено недостовірність відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", приймає рішення про звільнення особи.

 

42. У разі призначення особи на іншу посаду в межах одного органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі місцевого самоврядування, що припиняється, на посаду до іншого органу місцевого самоврядування, до якого переходять повноваження та функції органу місцевого самоврядування, що припиняється, проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 35–41 цього Порядку.

 

У разі призначення особи на іншу посаду в межах апарату органу місцевого самоврядування перевірка щодо неї не проводиться.

 

43. Особи, винні в порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

 

 

  Сільський голова                                                              В.І. Маляр                    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Додаток 1

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. № 167)

__________________________________________________________________

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої

статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України — для особи, яка виявила бажання стати суддею)

_____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої

Законом  України “Про очищення влади”

Я, _______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                                                         __________      

                                                                                                  (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. № 167)

__________________________________________________________________

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України — для особи, яка виявила бажання стати суддею)

__________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*

про застосування заборони, передбаченої

Законом України “Про очищення влади”

Я,______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________  статті 1 Закону,

                                                                  (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

_______________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

____ ______________ 20__ р.                                             ______________

                                                                                                          (підпис)

 

_________

*Заява пишеться особою власноручно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. № 167)

__________________________________________________________

(найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)

ЗАПИТ

про проведення перевірки, передбаченої

Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, просимо надати до ________________________

(найменування органу державної

__________________________________________________________________влади/ органу місцевого самоврядування,

_______________________________________________________________________

                                                                                                 поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо

______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________

дата та місце народження,

_______________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_______________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_______________________________________________________________________

місце проживання,

_______________________________________________________________________

місце роботи,

_______________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;*

трудової книжки (послужного списку).*

_______________________________

(найменування посади керівника органу, який

надсилає запит)

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

_____________

*Подається лише до ДФС.

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. № 167)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок проходження перевірки відповідно до

Закону України “Про очищення влади”

______________ в_________________________________________________________(дата початку перевірки )       (найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

_______________________________________________________________________

                                                                (прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи,

_______________________________________________________________________

                                        посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

 

 

 

_________________________________

(найменування посади керівника органу державної влади/ органу місцевого самоврядування)

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА

про результати перевірки, передбаченої

Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,________________________________________________________________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

_______________________________________________________________________

 

                                                 (претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо ____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________

дата та місце народження,

_______________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_______________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_______________________________________________________________________

місце проживання,

_______________________________________________________________________

місце роботи,

_______________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік, а також інших документів _____________________

_______________________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

_______________________________________________________________________

Запити про надання відомостей щодо _________________________________________

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до ___________________________________________________________

(найменування органів перевірки)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

За результатами розгляду запитів _____________________________________________

(найменування органів перевірки)

повідомили: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до __________________________

_______________________________________________________________________

                                        (прізвище, ім’я та по батькові особи)

___________________  заборони, передбачені частиною _______________________

  (не застосовуються/застосовуються)                                                                             (третьою/четвертою)

статті 1 ЗаконуУкраїни “Про очищення влади” __________________________________

      (у разі застосування заборони

______________________________________________________________________.

зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

 

 

__________________________________

(найменування посадикерівника відповідального

структурного підрозділуоргану державної

влади/органу місцевого самоврядування)

__________

(підпис)

_____________”.

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Додаток 6

до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ

про звільнення особи

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________

дата та місце народження,

_______________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_______________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_______________________________________________________________________

місце проживання,

_______________________________________________________________________

місце роботи,

_______________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”,

_______________________________________________________________________

критерій, на підставі якого застосовується заборона,

_______________________________________________________________________

строк, протягом якого до особи застосовується заборона,

_______________________________________________________________________

найменування органу, який проводив перевірку,

_______________________________________________________________________

місцезнаходження органу,

_______________________________________________________________________

контактний номер телефону та адреса електронної пошти (за наявності)

 

Додаток:  копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

рішення про звільнення особи;

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

 

 

 

 

__________________________________

(найменування посади керівника органу державної влади /органу місцевого самоврядування)

________

(підпис)

 

МП

_______________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

Додаток 7

до Порядку

 

__________________________________

(найменування органу перевірки, до якого

надсилається повідомлення)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про припинення перевірки

Повідомляємо про припинення проведення перевірки щодо _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

у зв’язку з __________________________________________________________________,

                                                          (підстава для припинення перевірки (звільнення*/смерть особи)

запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, надісланий на адресу ______________________________________________________

                                                                                                            (найменування органу)

листом від ___ ________ 20___ р. № _________.

 

 

Додаток: копія документа, що підтверджує наявність підстав для припинення перевірки (рішення про звільнення, свідоцтва

про смерть).

 

______________________________

(найменування посади керівника органу державної влади /органу місцевого самоврядування)

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

 

__________

*Крім випадків звільнення особи у зв’язку з переведенням.”.

 

Додаток                                                                      до Закону України
"Про засади запобігання
і протидії корупції"                                                                                                               від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

ДЕКЛАРАЦІЯ                                                                                                                        про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру                                                    за 20…15… рік

 

Розділ І. Загальні відомості

1.

Школьна  Ніна  Михайлівна,        2238707386

 

 

НЕ  113452, Тальнівським РВ УМВС України в Черкаській області, 22.06.2002 р.

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України -декларанта)

2.

Місце проживання:

20422 с. Кобринова Гребля вул.. Лиманська,1

 

 

Тальнівський район Черкаська область

 

 

 

 

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

 

3.

Посада:

головний   бухгалтер   Кобриново-Гребельської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

4.

Члени сім’ї декларанта:

 

 

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

 

 

чоловік

Школьний А.О.  28.09.1956

2072506159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

 

 

 

 

 

 

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

 

 

декларанта

членів сім’ї

 

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

53446,00

5416,00

 

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

48030,00

-

 

 

7.

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

 

8.

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

-

-

 

9.

дивіденди, проценти

-

-

 

10.

матеріальна допомога

-

-

 

11.

дарунки, призи, виграші

-

-

 

12.

допомога по безробіттю

-

-

 

13.

аліменти

-

-

 

14.

спадщина

-

-

 

15.

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

-

-

 

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

-

-

 

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

-

-

 

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

-

-

 

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

5416,00

5416,00

 

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)

-

-

 

 

                   

 

 

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

 

 

Назва країни

Розмір доходу

 

 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

 

21.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

 

 

Назва країни

Розмір доходу

 

 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

 

22.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

 

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа                     (кв. м)

Сума витрат (грн) на

 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

23.

Земельні ділянки

С. Кобринова Гребля

2,40га

-

-

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

24.

Житлові будинки

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Квартири

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Садовий (дачний) будинок

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Гаражі

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Інше нерухоме майно

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                            членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

 

29.

Земельні ділянки

С. Кобринова Гребля

2,40га

 

С. Кобринова Гребля

вул. Лиманська,1

0,6273 га

 

 

 

 

30.

Житлові будинки

С. Кобринова Гребля

вул. Лиманська,1

80,75 кв.м

 

 

 

 

 

 

 

31.

Квартири

-

-

 

 

 

 

 

 

 

32.

Садовий (дачний) будинок

-

-

 

 

 

 

 

 

 

33.

Гаражі

-

-

 

 

 

 

 

 

 

34.

Інше нерухоме майно

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

 

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

 

 

Перелік                    транспортних засобів

Марка/модель                                                 (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн.) на

 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

35.

Автомобілі легкові

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Водні засоби

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Повітряні судна

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Інші засоби

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік транспортних засобів

Марка/модель                                                                                          (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                  потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

 

40.

Автомобілі легкові

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

41.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

42.

Водні засоби

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

43.

Повітряні судна

-

-

 

-

-

 

-

-

 

44.

Інші засоби

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

 

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн.)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

45.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:

-

-

 

46.

вкладених у звітному році

-

-

 

47.

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

-

-

 

48.

придбаних у звітному році

-

-

 

49.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:

-

-

 

50.

внесених у звітному році

-

-

 

 

 

 

 

 

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     членів сім’ї декларанта (грн.)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

51.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

-

-

 

52.

Номінальна вартість цінних паперів

-

-

 

53.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання

 

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн.)

 

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

54.

Добровільне страхування

-

-

 

55.

Недержавне пенсійне забезпечення

-

-

 

56.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

-

-

 

57.

Погашення основної суми позики (кредиту)

-

-

 

58.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

-

-

 

59.

Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати

-

-

 

 

 

 

 

 

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн.)

 

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

60.

Добровільне страхування

-

-

 

61.

Недержавне пенсійне забезпечення

-

-

 

62.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

-

-

 

63.

Погашення основної суми позики (кредиту)

-

-

 

64.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

-

-

 

 

 

 

 

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

 

 

 

 

 

 

08

”лютого

 

20

16

р.

(підпис)

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках - попереднє прізвище, ім'я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.

(абзац другий пункту 3 примітки із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(пункт 6 примітки із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 14.05.2013 р. N 224-VII)

7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43.

(пункт 7 примітки у редакції Закону

 України від 14.05.2013 р. N 224-VII)

8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21 - 22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 - 64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23 - 28, 35 - 39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56, 59 і 62 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

(пункт 11 примітки із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 14.05.2013 р. N 224-VII)

111. У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 - 64 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини.

(примітку доповнено пунктом 111 згідно із

 Законом України від 14.05.2013 р. N 224-VII)

12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

 

 

 

 

“Додаток 1

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. № 167)

__Кобриново-Гребельська сільська рада Сільському голові Маляру Володимиру Івановичу_________

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої

статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України — для особи, яка виявила бажання стати суддею)

____Школьної Ніни Михайлівни _

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої

Законом  України “Про очищення влади”

Я, ______________Школьна Ніна Михайлівна __________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

__18__ _лютого__________ 2016__ р.                                   __________      

                                                                                                  (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                    КОБРИНОВО-ГРЕБЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20422,  Черкаська обл..Тальнівський район с. Кобринова Гребля вул. Жовтнева,8 ;  тел.9-92-21;  ;

  е-mail: rada_kg@i.ua

 

від 18.02.2016 № 31

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок проходження перевірки відповідно до

Закону України “Про очищення влади”

___18 лютого 2016 року в_____Кобриново-Гребельській сільській раді

   (дата початку перевірки )                     Тальнівського району Черкаської області

 (найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

___________Школьної Ніни Михайлівни, село Кобринова Гребля вул. Жовтнева,8

                                                                (прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи,

_______головний бухгалтер  Кобриново-Гребельської сільської ради

                                        посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

 

 

 

_Сільський голова ______

(найменування посади керівника органу державної влади/ органу місцевого самоврядування)

___________

(підпис)

___В.І. Маляр____

(ініціали та прізвище)